Pozafinansowe motywowanie zespołu

Praca

Pozafinansowe motywowanie zespołu i komunikacja strategiczna

Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

Szkolenia otwarte i zamknięte

Każdy manager lub szef firmy zadaje sobie pytanie, dlaczego SAME nagrody finansowe działają na krótką metę i długofalowo najczęściej nie przynoszą spodziewanego rezultatu, a co więcej znacznie obniżają rentowność działania firmy i morale zespołu. Czasem nawet działają demotywująco i budują roszczeniową postawę. Jak utrzymać motywację do jeszcze większego wysiłku nie narażając zespołu na wypalenie zawodowe, zwłaszcza gdy w ekonomice światowej panuje ogólny niepokój i niepewność? Jakie najnowocześniejsze metody integracji i pozafinansowej motywacji zintensyfikują pracę zespołową i polepszą komunikację wewnątrz firmy? Jak scalić współpracowników wspólnym modelem działania i wyraźnie określonym celem finansowym i przeciwstawić się zawirowaniom rynku.

Jaka jest kultura komunikacji zarówno w firmie jak i z klientem widać, gdy za­czynają się problemy, gdy ludzie nie potrafią podawać klarownych komunikatów i przechodzą na język emocji, obrażają siebie nawzajem, zamiast skupiać się na problemie. Ileż czasu i energii traci się na rozwiązywanie konfliktów zamiast na podwyższenie konkurencyjności swojej firmy! I to tylko dlatego, że w szkole nie uczą prostych reguł komunikacji logicznej i podstawowych prostych modeli retoryki w konfliktowych sytuacjach. Wiemy również, że żadne wynagrodzenie nie zatrzyma osoby w pracy, w której panuje niedobra atmosfera, gdzie nie jest respektowana odmienność i indywidualność każdego członka zespołu.

Odmienność tylko wtedy ma rację bytu, gdy jest wprowadzony kanon komuni­kacji biznesowej – coś w rodzaju Biznesowej etykiety. Badania wykazały, że osoby ankietowane zaznaczają najpierw poczucie bezpieczeństwa i jasne per­spektywy na przyszłość, potem atmosferę w pracy, docenianie osobowości, a dopiero na trzecim lub czwartym miejscu wymieniają wynagrodzenie finan­sowe!

Rola motywacji pozafinansowej dopiero zaczyna nabierać wagi, ale większość zagadnień jest jeszcze nieznana wielu przedsiębiorcom.
Nasze szkolenie ma na celu wprowadzenie do firmy najnowocześniejszych metod podnoszenia morale zwykłego „pracownika” i wyzwolenie naturalnej chęci dążenia ku doskonałości osobistej, działania na rzecz firmy.

Program szkolenia:
 1. Planowanie strategiczne i specyficzne
 • Kontekstowość planów i specyfika podawania informacji osobom na
          poszczególnych stanowiskach w firmie, różnice w percepcji
          i stopniu uszczegółowienia  
 • Linearność planów i krzywa motywacyjna
 • Zarządzanie czasem ustalanie planów i priorytetów własnych
  i poszczególnych grup podległych.
 • Kontrola dotrzymywania harmonogramu, działania wyprzedzające.
 1. Tworzenie i kierowanie zespołem, współpraca w zespole
 • Określenie psychologicznego portretu pracownika, stanowiska, działu, zespołu
 • Główne filtry i sposoby segregacji informacji przez umysł
 • Określenie przekonań osoby na bazie jej wypowiedzi
 • Cele i misja w tworzeniu zespołu
 • Narzędzia tworzenia zespołu
 • Pętla i reguła 3 x cel
 • Reguły efektywnej rozmowy – zbieranie, analiza
           i wykorzystanie informacji zwrotnej
 • Język perswazji i elementy hipnozy w komunikacji
 • Kotwice werbalne i niewerbalne jako narzędzie wzmacniania wpływu
 • Nagrody i kary – reguły stosowania
 • Określenie gamy narzędzi wywierania wpływu na poszczególne osoby i zespół.
 • Atmosfera – emocjonalna presja i motywacja

3. Pozapłacowe motywowanie pracowników
(rozmowy motywując
e)

 • Zwiększenie skuteczności działania grupy poprzez wykorzystanie nowych narzędzi werbalnych i niewerbalnych (np. stosowanie pętli, metafory, języka perswazji, kotwiczenie przestrzenne)
 • Struktura prowadzenia rozmowy motywacyjnej – „Reguła Chirurga”

4. Komunikacja w zespole

 • Obieg informacji w firmie
 • Trzy strategie rozwiązywania konfliktów
 • Trudne rozmowy z pracownikiem – zasady prowadzenia

5. Prowadzenie efektywnych motywujących zebrań

 • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego managera
 • Wywoływanie odpowiednich stanów grupy i poszczególnych uczestników
  zaciekawienia, zaangażowania, koncentracji, wesołości
 • Umiejętność prowadzenia spotkań z uwzględnieniem różnych metaprogramów
   i systemów reprezentacji, aby skupiać uwagę wszystkich uczestników
 • Stosowanie różnych form i metod prowadzenia spotkań
 • Reguła akademickiej godziny
Informacje organizacyjne:

Metody:
Dwudniowy interaktywny trening prowadzony będzie w znacznej części na wesoło, metodami, które wymagają aktywnej pracy uczestników szkolenia. Celem zajęć jest wykształcenie konkretnych kompetencji pozwalających na efektywne działanie w życiu zawodowym.
Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie”

Harmonogram zajęć:
10:00 – 14:00 – zajęcia z przerwą kawową
14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
15:00 – 18:00 – zajęcia z przerwą kawową
18:00 – do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) – dyskusje plenerowe

Nasze szkolenia każdorazowo dostosowywane są do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Przedstawiony program może być ramowym zakresem tematów poruszanych w obrębie poszczególnych bloków, mogą one ulegać modyfikacjom i łączeniu w zależności od zgłaszanych sugestii i oczekiwań firmy. Czas trwania zajęć, formy realizacji, ćwiczenia dobierane są tak, by uzyskać zamierzone efekty oraz w pełni wykorzystać możliwości uczestników i skłonić ich do aktywnego udziału.

Szkolenia są organizowane zarówno w wersji zamkniętej na zamówienie firmy lub innej organizacji, jak również jako szkolenia otwarte po skompletowaniu grupy. Jeśli jesteś zainteresowany tematem – wyślij odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie prowadzi Siergiej Litwinow

Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni.
Pino Pellegrino

Przewiń do góry